HUSORDEN

Det er i alles beboeres interesse at efterleve husordenen. Den er udarbejdet af beboere og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed, hvis vi alle erkender nødvendigheden af hensyntagen til fællesinteresser. Vejledning og henstillinger er givet af afdelingens funktionærer under henvisning til boligoverenskomst, vedtægter eller husorden skal efterkommes. Funktionæren har pligt - afdelingsbestyrelsens ret - til at påtale overtrædelser af gældende bestemmelser. Disse er et led i bestræbelser, der udfoldes for at skabe et godt miljø for os selv, holde bebyggelsen og friarealer i god og pæn orden og dermed holde omkostninger på så lavt et niveau som muligt.

 

1.Husdyrhold

Det er ikke tilladt at holde hund.

Det er tilladt at holde to katte og nærmere vilkår katten skal anmeldes og registreres på afdelingsbestyrelse hos afdelingsbestyrelsen og skal være inden for lejemålets rammer, i sele må katten også være på ejendommens haveareal eller altan de nærmere vilkår fra kattehold udleveres på ejendomskontoret, mindre husdyr som dværgkanin kanariefugl og så videre kan dog tillades såfremt de ikke er til gene.

 1. Fodring af vilde dyr og fugle

Det er ikke tilladt at fodre vilde dyr her tænkes specielt på katte duer og så videre

 1. Musik med videre

Det nyttelse af radio fjernsyn stereoanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensynstagen til beboere naboer i de senere aftentimer bør der vises særligt hensyn til deres beboere så de ikke forstyrrer andre beboeres ønsker om natte rum ved stereoanlæg var da varsom med basen

 1. Maskiner

Symaskiner og lignende maskiner der kan medføre støjgener for naboer skal anbringes på et underlag der dæmper støjen mest muligt boremaskiner hammer og lignende må kun benyttes på hverdage mellem kl. 9:00 og 19:30 lørdag mellem kl. 10:00 og kl. 16:00, Der må ikke  anvendes Løbebånd eller støjende træningsredskaber før 08:30 og efter 19:30, alle ugens dage.

 1. Ro i afdelingen

Efter klokken 22 skal der være ro i afdelingen.

 1. Affald

Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket i lukkede plastikposer der må kun komme husholdnings affald i skakterne flasker glas glasskår knive skarpe genstande må under ingen omstændigheder nedkastes i affaldsskakten papir som aviser reklamer og lignende skal placeres i de særlige papircontainer ved afdelingens indgang eller i papircontainer ved materialegården

alt øvrigt affald herunder storskrald skal placeres i container rummet ved materialegården man kan få adgang til dette rum med sin hoveddørsnøgle skak dig flasker papir og storskrald containere må kun benyttes til det affald de er beregnet til forkert anvendelse af afdelingens affaldssorteringssystem kan i grove tilfælde betyde at afdelingsbestyrelsen pålægger den pågældende at afholde den ekstra udgift Der er herunder påføres afdelingen

 1. Køleskabet komfurer opvask og vaskemaskiner med videre

Det er kun tilladt at opstille vaskemaskine og vaskemaskine efter afdelingsbestyrelsens skriftlige tilladelse opstillingen skal ske efter afdelingsbestyrelsens anvisninger normalt drift og vedligeholdelse af tekniske installationer betales af beboere det samme gælder for skader dem op skyldes fejl forkert betjening eller misbrug alle uregelmæssigheder ved de tekniske installationer skal hurtigst muligt anmeldes til ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen

 1. Antenne og paraboler

Tilslutning til hybridnettet må kun foretages med original kabel og stik beboere må kun opsætte udvendig antenne parabol efter forudgående skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen og må da kun placeres den på altanen under overkanten af altan rækværket eller på et af de 3 parabol steder på tagryggen over nr. 8, 20, 44 og nr. 62 i lejligheder med have mod antenne parabol kun placeres under overkant af hæk og hegn i ganske særlige tilfælde kan afdelingsbestyrelsen dispensere fra denne regel

 1. Trapperne

Beboere må selv sørge for rengøring af måtter samt under disse.

Henstilling af flasker fodtøj legeredskaber eller lignende på trapper og opgange er ikke tilladt

 1. Altaner og altankasser

altaner skal holdes rene for at undgå at tilstopning af afløb for sager vandskade hos de andre beboere Det er tilladt at anbringe altankasser såfremt de er godt sikret mod nedstyrtning der skal tages hensyn til underbo ved vanding solsejl er tilladt hvis Det er pænt og passer ind i arkitekturen Det er ikke tilladt at hænge vasketøj eller lignende på altaner så Det kan ses nedefra ophængning og tørring af tøj skal altid foregå under overkanten af altanen rækværket Det er tilladt at bruge grill på altanerne når dette sker på forsvarlig måde

 1. Leg og Boldspil

Alt lej på området legepladser med videre skal jeg se skal ske med hensynstagen til voksen og andre børn fællesarealerne er alles område og børn og voksne har ret til at være der børn må ikke lege eller opholde sig på trapper og loft gangen i kælder og gadedøre og andre steder hvor Det kan være farligt eller til væsentlig gene for beboere Det er ikke tilladt at lege med for eksempel bue og pil luft bøsser salonrifler eller lignende voldsomt Boldspil skal foregå i afdelingens boldbur der er forbeholdt børn der bor i afdelingen Boldspil må kun foregå i tidsrummet fra kl. 8:00 til kl. 22:00

 12. Cykler med videre

Cykler knallerter og barnevogne må kun hensættes i de dertil indrettede rum eller stativer de nævnte genstande må ikke henstilles i trapperummet da trappen er redningsvej i tilfælde af brand knallertkørsel er til hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier eller øvrige fællesarealer cyklen må kun foregå i langsomt tempo og der skal tages hensyn til legende børn og gående

 1. Parkering og motorcykel

Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på fællesarealet uden for de etablerede parkeringspladser last og campingvogne samt urigtig uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på parkeringspladserne køretøjer placeret i strid med husordenen kan foranlediget fjernet af afdelingsbestyrelsen for beboerens regning

 14. Forurening

Ved forurening af anlæg legepladser trapper og gange med videre skal rengøring omgående foretages af vedkommende beboere undlades dette vil rengøringen blive udført for vedkommendes regning

 1. Ødelæggelser hærværk og lignende

Ved ødelæggelser og hærværk af ejendomme og anlæg vil der fra afdelingens side blive rejst erstatningskrav over for de pågældende

 1. Bad og toilet

Rimelige hensynstagen må tages til medbeboere ved badning for at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med hvad der skylles ud gennem vask og toilet bleer vat avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen eventuelle utætheder i installationen bør straks meldes til ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen

 1. Vandhaner og cisterner

Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort og fordyrende merforbrug af vand ligesom defekte haner kan være med til lydmæssigt generer for andre beboere er vandhanen cisternen med videre slidt op anmelde stillet til afdelingen

 1. Kælderrum mv.

Da disse rum som regel indrettes i de sikringsrum som kræves i henhold til lovgivningen kan afdelingen givet fald kræve rummet rydde med kort varsel rummene skal selvom de ikke benyttes være aflåst og eventuelle vinduer skal være hele og holdes lukket

 1. Vinduer og døre

Vinduerne i lejlighed og tilhørende kælderrum skal være forsynet med hele ruder i fyringssæsonen skal kælder vinduer og døre holdes lukkede

 1. Skiltning

Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen navneskilte må for at skåne døre ved fraflytning kun opsættes i den udførelse Der er godkendt af afdelingen

 

HAVEORDEN

 

 1. Til de fleste stuelejligheder hører cirka en 20 kvadratmeter stor have hvoraf en del er belagt med imprægnerede planker vedligeholdelse af disse træplanker påhviler andelshaveren medmindre forringelse skyldes slid og ælde
 2. Haverne er omkranset af bøgehæk og træværk disse må ikke overskride en højde på en 1,80 cm på forside op imod tilstødende haver, den ydre klipning foretages ved afdelingens foranstaltning vedligeholdelse af træværk foretages af beboeren materialer til vedligeholdelse af træværk leveres af afdelingen
 3. Ved selvhæftende eller slyngende espergærde må ikke plantes opad bygningen andelshaveren der ønsker espalier ved haven skal indført indhente samtykke hertil fra afdelingsbestyrelsen der bestemmer hvorledes fastgørelsen skal ske der må ikke slå søm herre eller stifter i murværket
 4. Terrænet må ikke ændres hverken hæves eller sænkes stenhøj eller grotter er således ikke tilladt beboere med have kan ansøge afdelingsbestyrelsen om tilladelse til opsætning af træværk bag hækken. hvor Det er fysisk muligt kan beboere med haver ansøge afdelingsbestyrelsen om tilladelse til at udvide haven med maksimalt 1 m. Alle ændringer herunder etablering eller reetablering af hæk eller træværk skal foretages efter afdelingsbestyrelsens anvisninger. alle udgifter i forbindelse hermed påhviler beboeren.
 5. Haveaffald må naturligvis ikke afbrændes i haverne, men skal anbringes i afdelingens store container ved materialegården.
 6. Afdelingsbestyrelsen skal påse at haverne holdes i forsømmelig orden af andelshaveren og at overstående bestemmelser overholdes. Det er ikke tilladt at hænge vasketøj i haven, så Det kan ses udefra. ophængning og tørring af tøj må kun ske under overkant af hæk/hegn. Afdelingsbestyrelsen kan påtale manglende pasning med videre og fastsætte tidsfrister for afhjælpning heraf. overholdes sådan ikke, kan afdelingsbestyrelsen lade nødvendigt arbejde udføre for andelshaverens regning.

 

 

Husorden i pdf