Velkommen Til AAB41's HjemmeSide

Menu
News
Du er her:   Hjem > Motions-klubben > Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter

 

§ 1. Navn

Foreningens navn er “Ragnhildgade Motionsklub”

§ 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i boligforeningen AAB 41.

Motionsklubben ligger konkret Ragnhildgade 66, kælderen.

§ 3. Formål

Foreningens formål er, at tilbyde en motionsfaciliteter til boligforenigens

Beboere.

§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle beboere i boligforeningen. Bestyrelsen kan i specielle tilfælde give dispensation for medlemskab for andre.

Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen (eller bestyrelsen) kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedevæ- rende på generalforsamlingen (i bestyrelsen) kan stemme for eksklusionen. Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at tale sin sag på den nærmest følgende generalforsamling.

§ 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling.

Kontingentet er for sæsonen 2013/2014 fastsat til 500 kr. Kontingentet betales 1.5. og medlemskab gælder et år frem til 30.4. det kommende år. Ud over kontingent skal der ved indtræden i klubben betales et nøgledepositum på kr. 150,00. Dette depositum tilbagebetales ved en evt. udmelding af klubben – og når nøgler er afleveret igen.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang år- ligt inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på indgangsdøren til klubben. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

6) Valg af revisor.

7) Behandling af indkomne forslag.

8) Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Af- stemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig af- stemning.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dag før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalfor- samling.

§ 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 4 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Formanden er dog kun på valg hvert 2 år – i lige årstal.

2

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret følger klubbens kontingentperiode. 1.5. – 30.4.

Kassereren udarbejder en gang årligt et regnskab på baggrund af den daglige bogføring.

§ 11. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

§ 12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, boligforeningen AAB 41 .

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben